Program Doučování

Pro koho je určen?

• Pro děti a mládež z Olomouce a blízkého okolí mezi 6. a 15. rokem s výjimkou do 18 let, které mají specifické výchovné a vzdělávací potřeby a mohou se u nich také vyskytnout poruchy učení a chování. Dětem z málo podnětného prostředí nebo neúplného rodinného prostředí.

O co v programu Doučování jde?

• O navázání kontaktu klienta a dobrovolníka, na jehož základě se snaží dobrovolník pomoci dítěti s jeho problémy s učením.

Jak často dochází k doučování?

• Zpravidla jedenkrát týdně v časovém rozmezí 45 – 60 minut

Kde doučování probíhá?

• Doučování může probíhat v klubových prostorách Dobrovolnického centra Náruč dětem, z.s., nebo přímo v pěstounských rodinách.

Hlavním cílem programu je pomoc dětem s výukovým handicapem ze základních škol zvládat danou učební látku a tak minimalizovat riziko neúspěchu a opakování ročníku, se kterým často souvisí předčasný odchod těchto dětí ze vzdělávacího systému. Realizací doučování chceme motivovat děti k přípravě do školy, individuálním a kamarádským přístupem dobrovolníka ovlivnit směřování dětí a budoucí vizi jejich uplatnění po splnění základní školní docházky. Chceme dát podnět k dalšímu studiu, k rozvoji jejich potenciálu v určité kvalifikaci a zvýšit šance pro volbu dalšího stupně vzdělání. Programem se snažíme překonávat bariéry dětí ve vzdělávání – zejména chybějící zázemí ke vzdělávání v rodinách, nedostatek podnětů k osobnímu rozvoji, nízké vzdělání a schopnosti některých rodičů  nebo prarodičů připravovat se s dětmi do školy. Dále chceme motivovat rodiče, prarodiče,  aby děti posílali do školy a dbali na jejich další vzdělání.

Průběh programu

Celý program je založen na principu dobrovolnosti. Pokud klient (zákonný zástupce dítěte/dítě samo) projeví o program zájem, koordinátoři organizace zajistí jeho zprostředkování (s rodinou proběhne prvotní schůzka, kde jsou vyspecifikovány jednotlivá kritéria doučování a pro dítě je hledán vhodný dobrovolník). Doučování je poskytováno rodinám s dětmi prostřednictvím dobrovolníků, kteří přichází pravidelně přímo do rodiny. Pokud není v rodině pro setkávání a doučování vhodné prostředí, probíhají schůzky v klubových prostorách Dobrovolnického centra Náruč dětem, z.s.

Bližší informace o programu pro zájemce o službu (zákonné zástupce dětí a děti)

V rámci programu "Doučování" vám nabízíme bezplatné doučování dětí ve věku 6 – 18 let. Doučování probíhá přímo v rodině. Doučování probíhá minimálně 1krát týdně po dobu 1 – 2 hodin (závisí na vzájemné domluvě s dobrovolníkem a možnostech doučovaného dítěte). Jako doučující působí dobrovolníci. Převážně se jedná o studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, ale není to vždy pravidlem. Tito dobrovolníci jsou vyškoleni pro práci s dětmi a jsou dále vzděláváni, aby s dítětem kvalifikovaně pracovali také v oblasti využití volného času. Po celou dobu realizace programu dobrovolníci úzce spolupracují s koordinátorem, který zajišťuje poradenství a zpětnou komunikaci se školou, kterou doučované dítě navštěvuje. Chceme tím dosáhnout co nejefektivnějšího doučování a zlepšení školních výsledků doučovaného dítěte.

Doučování je sjednáváno na jedno školní pololetí. V případě zájmu je možné jej dále prodloužit.