narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Doprovázíme pěstouny v jejich nelehké a záslužné práci. Máme pověření pro uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče. Organizujeme vzdělávací i pobytové akce.Jsme organizací pověřenou k uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče v rámci novely zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Text pověření ke stažení zde.

Cíle služby jsou:

 • předcházení syndromu vyhoření pěstounů poskytováním adekvátní odlehčovací péče,
 • edukovaný pěstoun, který má k dispozici potřebné informace v oblasti péče o dítě,
 • dítě v PP v bezpečném kontaktu s biologickými rodiči či osobami blízkými,
 • podpořený pěstoun znalý svých práv a povinností,
 • kompetentní pěstoun,
 • informovaná veřejnost v oblasti náhradní rodinné péče.

Sužbu poskytujeme v souladu s následujícími zásadami: 

 • je respektována identita dítěte i pečujících osob,
 • je kladen důraz na práci s historií dítěte, prohlubování sounáležitosti s biologickou rodinou,
 • prostřednictvím vzdělávání je kladen důraz na rozvíjení rodičovských kompetencí pečujících osob,
 • je kladen důraz na tzv. terapeutické rodičovství,
 • jsou zprostředkovány návazné služby s dalšími odborníky zajišťujícími řešení problematiky náhradní rodinné péče,
 • je cíleně rozvíjena spolupráce s organizacemi, institucemi v oblasti práv dětí a náhradní rodinné péče.

 V rámci služby doprovázení nabízíme:

 • krátkodobá odlehčovací péče,
 • dlouhodobá odlehčovací péče,
 • odborná pomoc pěstounským rodinám,
 • vzdělávání pěstounů,
 • asistovaný kontakt,
 • dohled nad výkonem pěstounské péče,
 • poradenství,
 • ostatní služby nehrazené ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče


Cílová skupina: 

 • dítě v náhradní rodinné péči,
 • náhradní rodiny,
 • rodinní příslušníci dítěte v NRP,
 • osoby v evidenci přechodných pěstounů všech správních obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Olomouckého kraje, Moravskoslezského kraje, Zlínského kraje a Jihomoravského kraje,
 • dítě žádající ochranu svých práv.

Důvody pro odmítnutí zájemce o služby:

 • žádá službu, kterou neposkytujeme,
 • nemáme další kapacitu – důvod je dočasný,
 • zájemce žije mimo lokalitu, kde má organizace pověření,
 • zájemce je našim zaměstnancem a mohlo by tak dojít ke střetu zájmu,
 • zájemce má uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče s jinou organizací.


Organizace Náruč dětem má oprávnění uzavírat Dohody o výkonu pěstounské péče dle § 47a odst. 2 zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Zásady uzavírání dohod

1. Monitoring potřeb:
Klíčová pracovnice organizace se domluví se sociální pracovnicí OSPOD, jaké služby by byly pro
danou pěstounskou rodinu vhodné.

2. Analýza potřeb:
Klíčová pracovnice zjišťuje, zda je organizace schopna naplnit potřeby rodiny prostřednictvím
poskytovaných služeb. V případě, že ano, přejde k bodu č. 3. Pokud by organizace nebyla schopna
ošetřit potřeby rodiny, doporučí klíčová pracovnice jinou vhodnou organizaci.

3. Osobní schůzka:
Klíčová pracovnice zažádá OSPOD o individuální plán ochrany dítěte a domluví s klientem osobní
schůzku. Na této schůzce sejme klíčová pracovnice klientovy potřeby, zjistí jeho představy
o spolupráci a seznámí ho s jeho právy a povinnostmi.

4. Znění dohody:
Klíčová pracovnice sepíše návrh dohody o výkonu pěstounské péče a předá ji příslušné sociální
pracovnici OSPOD a klientovi k prostudování. Společně tento návrh projdou, klíčová pracovnice
seznámí osoby pečující s obsahem dohody. V případě souhlasu obou stran klíčová pracovnice
připraví definitivní podobu smlouvy. Pokud některý z účastníků nebude spokojen s podmínkami
smlouvy, klíčová pracovnice ji na základě konzultace znovu upraví.

5. Předchozí souhlas OSPOD:
V případě spokojenosti klienta zažádá klíčová pracovnice OSPOD o předchozí souhlas k uzavření
dohody.

6. Podpis dohody:
Po obdržení souhlasu sjedná ředitelka organizace či klíčová pracovnice schůzku se smluvními stranami za účelem podpisu dohody. Za organizaci dohodu podepisuje vždy ředitelka organizace, přičemž jsou zopakovány práva a povinnosti pěstounů i organizace. Dohoda je podepsána ve 2 výtiscích. Jeden výtisk obdrží pěstoun, jeden doprovázející pracovnice. OSPOD obdrží kopii.

V případě dohody s pěstouny na přechodnou dobu se dohoda podepisuje ve 3 výtiscích. Jeden pro pěstouna, jeden pro doprovázející pracovnici a jeden pro krajský úřad. Doprovázející pracovnice originál dohody předá administrativní podpoře kanceláře.

Znění dohody:

Při vytváření dohody klíčová pracovnice postupuje v souladu s individuálním plánem ochrany
dítěte. Pokud dosud nebyl IPOD sestaven, je po dohodě s OSPOD předmětem spolupráce jeho
vytvoření a následné plnění jeho cílů. Dále je dohoda sestavována v souladu s rozhodnutím soudu
o svěření dítěte do péče osoby pečující a upravena zákonem o SPOD, správním řádem a občanským zákoníkem. Pěstounská rodina má na prostudování Návrhu dohody 3 pracovní dny.

Pokud OSPOD dohodu neschválí, klíčová pracovnice provede potřebné změny v dohodě a předloží ke schválení znovu. V případě nutnosti bude jednat o dohodě ředitelka organizace s vedoucí/m OSPOD.

Změna dohody:

Během výkonu pěstounské péče se mohou vyskytnout okolnosti vyžadující změnu dohody. Postup probíhá podobně jako při jejím uzavírání. Klíčová pracovnice formou rozhovoru zjišťuje a navrhuje důvody změny smlouvy. Poté vypracuje návrh na novou dohodu, předloží ho klientovi, který má 3 pracovní dny k vyjádření, pokud si nestanoví po domluvě jinak a zažádá o předchozí souhlas OSPOD. V případě souhlasu obou stran je možné přejít k podpisu nového znění dohody.

Vypovězení dohody:

V případě, že budou osoby pečující závažně nebo opakovaně porušovat povinnosti vycházející z dohody, nebo budou opakovaně mařit sledování výkonu pěstounské péče, organizace může vypovědět dohodu. V praxi to například znamená, že pěstouni nebudou plnit povinné vzdělávání v rozsahu 24 hodin nebo že klíčové pracovnici nebude umožněn osobní styk s osobami pečujícími a s dětmi svěřenými do jejich péče. Vypovězení dohody vždy provádí ředitelka organizace.


Respitní péče:

Krátkodobá odlehčovací péče:

 • poskytuje se po dobu, kdy je osoba pečující nebo osoba v evidenci uznána dočasně práce neschopnou nebo při ošetřování osoby blízké, při narození dítěte, při vyřizování nezbytných osobních záležitostí, při úmrtí osoby blízké, atd.,
 • nabízíme pomoc se zajištěním osobní péče o dítě, hlídání, doprovod do kroužků, atd.

Dlouhodobá odlehčovací péče:

 • poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené dítě nebo děti, která je přiměřená věku dítěte, v rozsahu alespoň 14 kalendářních dnů v kalendářním roce, jestliže svěřené dítě dosáhlo alespoň věku 2 let,
 • pořádáme příměstské tábory, zprostředkujeme tábory a další pobyty pro děti.

 

Odborná pomoc:

Je zaměřena na řešení problémů souvisejících s tím, že dítě bylo svěřeno do náhradní rodinné péče, tedy zejména na:

 • zpracování traumatu a ztráty (odloučení od rodičů a dalších blízkých osob, týrání, zneužívání),
 • navázání bezpečné citové vazby s pečující osobou (techniky na podporu attachmentu apod.),
 • práci s důsledky poruch attachmentu (např. u dětí, které prošly ústavní péči),
 • otázky identity dítěte (vztah k rodičům, svému původu atd.),
 • v některých případech zajišťujeme službu např. právní, logopedickou, školení ve finanční gramotnosti.

Tuto pomoc nabízíme prostřednictvím našich odborníků nebo zprostředkujeme odborníka, jehož služby jsou buď zdarma, anebo se můžeme spolupodílet na této úhradě. Službu lze poskytnout i v domácím prostředí klienta.

 

Asistovaný kontakt:

 • poskytujeme pomoc při udržování, rozvíjení a prohlubování sounáležitosti svěřeného dítěte s rodiči a dalšími osobami blízkými,
 • zajišťujeme místo pro uskutečnění styku oprávněných osob s dítětem i asistenci při tomto úkonu.

Podpora pečující osoby:

 • klíčový sociální pracovník je v osobním kontaktu s rodinou nejméně 1 x za dva měsíce (je možný i častěji dle potřeb rodiny),
 • klíčový pracovník sleduje, zda je naplňována dohoda o výkonu pěstounské péče, zda pečující osoby (vedle řádné péče) naplňují povinnosti vyplývající ze zákona (udržování sounáležitosti dítěte s jeho rodiči a dalšími blízkými osobami, zajištění styku dítěte s těmito osobami, vzdělávání),
 • osobní kontakt zároveň slouží jako zpětná vazba vůči doprovázející organizaci o úrovni jí poskytovaných nebo zprostředkovaných služeb.

 

Poradenství nabízíme v těchto oblastech:

 • sociální nebo psychické problémy,
 • problémy související s péčí o dítě,
 • zabezpečení péče o dítě se zdravotním postižením,
 • vzdělávání dítěte, výběr a hodnocení možností další přípravy dítěte na budoucí povolání a při výběru zaměstnání,
 • nabídka kulturní, sportovní a jiné zájmové činnosti svěřeného dítěte,
 • uplatňování nároků v oblasti nemocenského pojištění, důchodového pojištění, podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek pro osoby se zdravotním postižením, veřejného zdravotního pojištění a při uplatňování jiných nároků a pohledávek,
 • při využívání sociálních služeb,
 • v období po přijetí dítěte do rodiny osoby pečující nebo osoby v evidenci,
 • v období návratu svěřeného dítěte do původní rodiny,
 • při přípravě svěřeného dítěte na odchod z náhradní rodinné péče a při zabezpečení bydlení pro toto dítě, při poskytování pomoci dítěti při vyřizování úředních záležitostí, hledání zaměstnání, při hospodaření s finančními prostředky a řešení dalších otázek spojených se vstupem dítěte do samostatného života,
 • při jednání s rodiči a jinými osobami blízkými dítěti a při udržování a rozvíjení kontaktu dítěte s rodiči a jinými blízkými osobami,
 • při doplňování jejich odborných znalostí a dovedností.

 

Doučování dětí: 

 • pro děti a mládež z Olomouce a blízkého okolí mezi 6. a 15. rokem s výjimkou do 18 let, které mají specifické výchovné a vzdělávací potřeby a mohou se u nich také vyskytnout poruchy učení a chování, dětem z málo podnětného prostředí nebo neúplného rodinného prostředí,
 • doučování probíhá v rodinách v klubových prostorách Dobrovolnického centra Náruč dětem, z. s., zpravidla 1 – 2 hodiny týdně.


Jména a kontakty na doprovázející pracovníky:

Eva Kopecká
tel.: 737 135 217, e-mail: eva.kopecka@narucdetem.cz

Mgr. Petra Klevetová, DiS.
tel.: 737 890 757, e-mail: petra.klevetova@narucdetem.cz
 
Gabriela Zajíčková
tel.: 731 186 322, e-mail: gabriela.zajickova@narucdetem.cz

Pavla Sobotková
tel.: 739 299 236, e-mail: pavla.sobotkova@narucdetem.cz

Mgr. Roman Pitr
tel.: 732 411 664, e-mail: roman.pitr@narucdetem.cz

Bc. Eva Protivová
tel.: 773 123 277, e-mail: eva.protivova@narucdetem.czKdo může podat stížnost:

 •  děti, pečující osoby, osoby v evidenci,
 •  rodinní příslušníci či blízké osoby,
 • občan,
 • pracovník společnosti organizace a instituce zabývající se obecně ochranou lidských práv,
 • subjekty spolupracující při sociálně-právní ochraně.

Jak podat stížnost:

 • ústně při osobním jednání nebo telefonicky,
 • písemně poštou (anonymně nebo s podpisem),
 • písemně elektronickou poštou (anonymně nebo s podpisem).

Kam podat stížnost:

Eva Kopecká, vedoucí doprovázení, adresa: Palachovo náměstí 620/1, 779 00 Olomouc. tel. 737 135 217, email: ev a.kopecka@narucdetem.cz

Pokud je stížnost směřována na vedení organizace je možné obrátit se na Krajský úřad Olomouckého kraje, který udělil registraci k poskytování SPO. Adresa: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor sociálních věcí, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.

Na Krajský úřad je možné obrátit se i v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti.

Jak bude vaše stížnost řešena:

Nezáleží na formě podání stížnosti – zda je formulována ústně, písemně, zda je psána konkrétním adresátem, skupinou osob či anonymně. Všechny stížnosti jsou řešeny stejným způsobem se stejnou vážností

Stížnosti se vyřizují ve lhůtě do 30 dní. Pokud nelze vyřídit do 30 dnů ode dne jeho obdržení, musí být vyřízeno nejdéle do 60 dnů. O delší lhůtě než 30 dnů musí být stěžovatel písemně informován.

Stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile po jejím prošetření byla provedena potřebná opatření k docílení žádoucího stavu. Na stížnost odpovídáme písemně. Výsledkem prošetření je písemný protokol, který je zaslán stěžovateli a obsahuje: jméno stěžovatele, závěrečnou zprávu, jak byla stížnost vyřízena a přijatá opatření. V případě anonymní stížnosti, bude vyřízení stížnosti vyvěšeno na nástěnce organizace v délce třiceti dnů.