narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Doprovázíme pěstouny v jejich nelehké a záslužné práci. Máme pověření pro uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče. Organizujeme vzdělávací i pobytové akce.Jsme organizací pověřenou k uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče v rámci novely zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Text pověření ke stažení zde.

Cíle naší služby jsou:

 • předcházení syndromu vyhoření pěstounů poskytováním adekvátní krátkodobé/dlouhodobé péče o dítě,
 • edukovaný pěstoun, který má k dispozici potřebné informace v oblasti péče o dítě,
 • podporovaný pěstoun znalý svých práv a povinností,
 • kompetentní pěstoun,
 • dítě v pěstounské péči v bezpečném kontaktu s biologickými rodiči či osobami blízkými,
 • monitoring a podpora potřeb dítěte v pěstounské péči,
 • uplatňování práv dítěte,
 • doprovázení dítěte procesem pěstounské péče od začátku do konce,
 • informovaná veřejnost v oblasti náhradní rodinné péče.

Službu poskytujeme v souladu s následujícími zásadami: 

 • je respektována identita dítěte i pečujících osob,
 • je kladen důraz na práci s historií dítěte, prohlubování sounáležitosti s biologickou rodinou,
 • prostřednictvím vzdělávání je kladen důraz na rozvíjení rodičovských kompetencí pečujících osob,
 • je kladen důraz na tzv. terapeutické rodičovství,
 • jsou zprostředkovány návazné služby s dalšími odborníky zajišťujícími řešení problematiky náhradní rodinné péče,
 • je cíleně rozvíjena spolupráce s organizacemi, institucemi v oblasti práv dětí a náhradní rodinné péče.

 V rámci služby doprovázení nabízíme:

 • krátkodobá péče o dítě,
 • celodenní péče o dítě,
 • odborná pomoc pěstounským rodinám,
 • supervize pro přechodné pěstouny,
 • vzdělávání pěstounů,
 • doprovázený kontakt dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou,
 • dohled nad výkonem pěstounské péče,
 • poradenství.

 • dítě v náhradní rodinné péči,
 • náhradní rodiny,
 • rodinní příslušníci dítěte v NRP,
 • osoby v evidenci přechodných pěstounů všech správních obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Olomouckého kraje, Moravskoslezského kraje, Zlínského kraje a Jihomoravského kraje,
 • dítě žádající ochranu svých práv.

Důvody pro odmítnutí zájemce o služby:

 • žádá službu, kterou neposkytujeme,
 • kapacita služby je naplněna - jedná se o dočasný důvod,
 • zájemce žije v lokalitě, ve které organizace nemá pověření,
 • zájemce je našim zaměstnancem a mohlo by tak dojít ke střetu zájmu.


Organizace Náruč dětem má oprávnění uzavírat Dohody o výkonu pěstounské péče dle § 47a odst. 2 zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Zásady uzavírání dohod

1. Monitoring potřeb rodiny:
Proběhne informační schůzka s potenciálními zájemci o službu. Klíčová pracovnice mapuje, zda je organizace schopna naplnit potřeby rodiny prostřednictvím poskytovaných služeb. V případě, že ano, organizace si vyžádá souhlas OSPODu, následně zájemce se službou uzavře a podepíše písemnou dohodu. Kopii uzavřené dohody poté služba poskytne příslušnému OSPODu. Pokud by organizace nebyla schopna naplnit potřeby rodiny, doporučí pracovnice jinou vhodnou organizaci.

2. Znění dohody:
Klíčová pracovnice sepíše návrh dohody o výkonu pěstounské péče a předá ji klientovi k prostudování. Společně tento návrh projdou, klíčová pracovnice seznámí osoby pečující s obsahem dohody. V případě souhlasu obou stran klíčová pracovnice připraví definitivní podobu smlouvy. Pokud některý z účastníků nebude spokojen s podmínkami smlouvy, klíčová pracovnice ji na základě konzultace znovu upraví.

3. Podpis dohody:
Pro uzavření dohody zájemce o službu je potřebný souhlas pracovnice OSPOD, po udělení souhlasu OSPOD je možné dohodu uzavřít. Za organizaci dohodu podepisuje vždy ředitelka organizace, přičemž jsou zopakovány práva a povinnosti pěstounů i organizace. Dohoda je podepsána ve 2 výtiscích. Jeden výtisk obdrží pěstoun, jeden doprovázející pracovnice. OSPOD obdrží kopii. 

V případě dohody s pěstouny na přechodnou dobu se dohoda podepisuje ve 3 výtiscích. Jeden pro pěstouna, jeden pro doprovázející pracovnici a jeden pro krajský úřad. 

Znění dohody:

Při vytváření dohody klíčová pracovnice postupuje v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte. Pokud dosud nebyl IPOD sestaven, je po dohodě s OSPOD předmětem spolupráce jeho vytvoření a následné plnění jeho cílů. Dále je dohoda sestavována v souladu s rozhodnutím soudu o svěření dítěte do péče osoby pečující a upravena zákonem o SPOD, správním řádem a občanským zákoníkem. Pěstounská rodina má na prostudování návrhu dohody 3 pracovní dny.

Pokud OSPOD dohodu neschválí, klíčová pracovnice provede potřebné změny v dohodě a předloží ke schválení znovu. V případě nutnosti bude jednat o dohodě ředitelka organizace s vedoucí/m OSPOD.

Změna dohody:

Během výkonu pěstounské péče se mohou vyskytnout okolnosti vyžadující změnu dohody. Postup probíhá podobně jako při jejím uzavírání. Klíčová pracovnice formou rozhovoru zjišťuje a navrhuje důvody změny smlouvy. Poté vypracuje návrh na novou dohodu, předloží ho klientovi, který má 3 pracovní dny k vyjádření, pokud si nestanoví po domluvě jinak a zažádá o předchozí souhlas OSPOD. V případě souhlasu obou stran je možné přejít k podpisu nového znění dohody.

Vypovězení dohody:

V případě, že budou osoby pečující závažně nebo opakovaně porušovat povinnosti vycházející z dohody, nebo budou opakovaně mařit sledování výkonu pěstounské péče, organizace může vypovědět dohodu. Vypovězení dohody vždy provádí ředitelka organizace.Péče o dítě

Krátkodobá péče o dítě:

 • poskytuje se po dobu, kdy má osoba pečující vyřizování na úřadech, vzdělává se v rámci pěstounské péče, účastní se soudního jednání, musí absolvovat návštěvu lékaře.

Celodenní péče o dítě:

 • Zprostředkování celodenní péče o svěřené dítě nebo děti v rozsahu maximálně 14 kalendářních dnů v kalendářním roce, jestliže svěřené dítě dosáhlo alespoň věku 2 let.

 

Odborná pomoc:

 • zpracování traumatu a ztráty (odloučení od rodičů a dalších blízkých osob, týrání, zneužívání),
 • navázání bezpečné citové vazby s pečující osobou (techniky na podporu attachmentu apod.),
 • práci s důsledky poruch attachmentu (např. u dětí, které prošly ústavní péči),
 • práce s identitou dítěte (vztah k rodičům, svému původu atd.),
 • odborná pomoc spolupracujících odborníků,
 • služba se podílí na některých úhradách.

 

Doprovázený kontakt dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou:

 • poskytujeme pomoc při udržování, rozvíjení a prohlubování sounáležitosti svěřeného dítěte s rodiči a dalšími osobami blízkými,
 • zajišťujeme místo pro uskutečnění styku oprávněných osob s dítětem i asistenci při tomto úkonu.

Podpora pečující osoby:

 • klíčový sociální pracovník je v osobním kontaktu s rodinou nejméně 1 x za dva měsíce (je možný i častěji dle potřeb rodiny),
 • klíčový pracovník sleduje, zda je naplňována dohoda o výkonu pěstounské péče, zda pečující osoby (vedle řádné péče) naplňují povinnosti vyplývající ze zákona (udržování sounáležitosti dítěte s jeho rodiči a dalšími blízkými osobami, zajištění styku dítěte s těmito osobami, vzdělávání),
 • osobní kontakt zároveň slouží jako zpětná vazba vůči doprovázející organizaci o úrovni jí poskytovaných nebo zprostředkovaných služeb.

 

Poradenství nabízíme v těchto oblastech:

 • sociální nebo psychické problémy,
 • problémy související s péčí o dítě,
 • zabezpečení péče o dítě se zdravotním postižením,
 • vzdělávání dítěte, výběr a hodnocení možností další přípravy dítěte na budoucí povolání a při výběru zaměstnání,
 • nabídka kulturní, sportovní a jiné zájmové činnosti svěřeného dítěte,
 • uplatňování nároků v oblasti nemocenského pojištění, důchodového pojištění, podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek pro osoby se zdravotním postižením, veřejného zdravotního pojištění a při uplatňování jiných nároků a pohledávek,
 • při využívání sociálních služeb,
 • v období po přijetí dítěte do rodiny osoby pečující nebo osoby v evidenci,
 • v období návratu svěřeného dítěte do původní rodiny,
 • při přípravě svěřeného dítěte na odchod z náhradní rodinné péče a při zabezpečení bydlení pro toto dítě, při poskytování pomoci dítěti při vyřizování úředních záležitostí, hledání zaměstnání, při hospodaření s finančními prostředky a řešení dalších otázek spojených se vstupem dítěte do samostatného života,
 • při jednání s rodiči a jinými osobami blízkými dítěti a při udržování a rozvíjení kontaktu dítěte s rodiči a jinými blízkými osobami,
 • při doplňování jejich odborných znalostí a dovedností.

 

Doučování dětí: 

 • pro děti a mládež z Olomouce a blízkého okolí mezi 6. a 15. rokem s výjimkou do 18 let, které mají specifické výchovné a vzdělávací potřeby a mohou se u nich také vyskytnout poruchy učení a chování, dětem z málo podnětného prostředí nebo neúplného rodinného prostředí,
 • doučování probíhá v rodinách v klubových prostorách Dobrovolnického centra Náruč dětem, z. s., zpravidla 1 – 2 hodiny týdně.


Jména a kontakty na doprovázející pracovníky:

Eva Kopecká
tel.: 737 135 217, e-mail: eva.kopecka@narucdetem.cz

Mgr. Petra Klevetová, DiS.
tel.: 737 890 757, e-mail: petra.klevetova@narucdetem.cz
 
Gabriela Zajíčková
tel.: 731 186 322, e-mail: gabriela.zajickova@narucdetem.cz

Pavla Sobotková
tel.: 739 299 236, e-mail: pavla.sobotkova@narucdetem.cz

Mgr. Roman Pitr
tel.: 732 411 664, e-mail: roman.pitr@narucdetem.cz

Bc. Eva Protivová
tel.: 773 123 277, e-mail: eva.protivova@narucdetem.czKdo může podat stížnost:

 •  děti, pečující osoby, osoby v evidenci,
 •  rodinní příslušníci či blízké osoby,
 • občan,
 • pracovník společnosti organizace a instituce zabývající se obecně ochranou lidských práv,
 • subjekty spolupracující při sociálně-právní ochraně.

Jak podat stížnost:

 • ústně při osobním jednání nebo telefonicky,
 • písemně poštou (anonymně nebo s podpisem),
 • písemně elektronickou poštou (anonymně nebo s podpisem).

Kam podat stížnost:

Eva Kopecká, vedoucí doprovázení, adresa: Palachovo náměstí 620/1, 779 00 Olomouc. tel. 737 135 217, email: ev a.kopecka@narucdetem.cz

Pokud je stížnost směřována na vedení organizace je možné obrátit se na Krajský úřad Olomouckého kraje, který udělil registraci k poskytování SPO. Adresa: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor sociálních věcí, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.

Na Krajský úřad je možné obrátit se i v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti.

Jak bude vaše stížnost řešena:

Nezáleží na formě podání stížnosti – zda je formulována ústně, písemně, zda je psána konkrétním adresátem, skupinou osob či anonymně. Všechny stížnosti jsou řešeny stejným způsobem se stejnou vážností

Stížnosti se vyřizují ve lhůtě do 30 dní. Pokud nelze vyřídit do 30 dnů ode dne jeho obdržení, musí být vyřízeno nejdéle do 60 dnů. O delší lhůtě než 30 dnů musí být stěžovatel písemně informován.

Stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile po jejím prošetření byla provedena potřebná opatření k docílení žádoucího stavu. Na stížnost odpovídáme písemně. Výsledkem prošetření je písemný protokol, který je zaslán stěžovateli a obsahuje: jméno stěžovatele, závěrečnou zprávu, jak byla stížnost vyřízena a přijatá opatření. V případě anonymní stížnosti, bude vyřízení stížnosti vyvěšeno na nástěnce organizace v délce třiceti dnů.