narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Mgr. Leona Švecová

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UP Olomouc. Již 10 let pracuje jako školní psycholog, dříve v praktické škole, dnes v klasické základní škole. Také pracuje jako psycholožka pro Olomoucký Klokánek. Absolvovala sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii, kurz školní psychologie a kurz ,,Druhý krok", který je preventivním programem pro MŠ a 1. stupeň ZŠ a vychází z tzv. sociálně-emocionálního učení. V současné době je frekventantkou výcviku Koučování a supervize ve školství a sociálních službách. Vede volnočasové kroužky a dětem se věnuje také pod Sokolskou organizací.


PhDr. David Cichák

Vystudoval speciální pedagogiku na UJAK Praha.  Je absolventem Sebezkušenostního výcviku ve skupinové psychoterapii, Komplexního vzdělávacího programu v rodinné terapii psychosomatických poruch a Výcviku v psychoanalytické párové a rodinné psychoterapii. Pracuje v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Liberci jako manželský a rodinný poradce, skupinový psychoterapeut, pracovník pro náhradní rodinnou péči.


Mgr. Hana Heindorferová

Vystudovala jednooborovou psychologii na FFUP v Olomouci. Dále absolvovala mj. Psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze, Terapie partnerského vztahu a Terapeutická práce s traumatem. Působí jako psycholog, manželský a rodinný poradce, psycholog pro náhradní rodinnou péči, skupinový psychoterapeut, psycholog v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec a v soukromé praxi.


Mgr. Pavel Němčík

Je absolventem Univerzity Palackého v Olomouci, obor filosofie a česká literatura. Absolvoval také psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenční analýze a psychologický výcvik v Dyadické vývojové psychoterapii se zaměřením na poruchy citového pouta (attachmentu) mezi dětmi a jejich rodiči. Spolupracuje se dvěma neziskovými organizacemi: Dobrá rodina, o. p. s. a Sdružení pěstounů Polárka, z.s., kde působí jako lektor a terapeut a nabízí služby pěstounům a jejich dětem, které mají ve své péči.


Mgr. Vojtěch Holický, dětský psycholog

Absolvoval psychologii na FF UP Olomouc. Pracuje v soukromé Ambulanci klinické psychologie. Zaměřuje se na práci s dětmi, zabývá se možností využité Cirkusové terapie. Vzdělává se v předatestační přípravě. Na seberozvoji pracuje v rámci dlouhodobého terapeutického výcviku v Integrativní psychoterapii. Má zkušenosti se sportovním tréninkem mládeže. Aktuálně vede volnočasový Kejklířský kroužek Cascabel.


PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.

V současné době působí jako odborná asistentka na FF UP Olomouc, kde se věnuje tématům spojeným s oblastí sociální práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením a vede andragogické a kazuistické semináře. Dříve pracovala na Okresním úřadě a ve Fondu ohrožených dětí.V roce 2015 získala ocenění nejlepší pedagog FF UP v Olomouci v bakalářských programech a byla hlavní řešitelkou úspěšného projektu Anna (případové studie romské pěstounky). Je hlavní organizátorkou charitativní akce Noc venku Olomouc a spoluřešitelskou projektu Stáří v chudobě.


PhDr. Jan Svoboda

Absolvoval psychologii na Filozofické fakultě UK Praha. Působil jako psycholog a ředitel pedagogicko-psychologické poradny v Novém Jičíně. Je akreditovaným lektorem pro ČR a SR (CC system Brno), supervizor Satiterapie, supervizor dobrovolnických programů Hestia Praha, působil jako supervizor azylových domů pro muže i ženy (např. Jihlava, Hradec Králové, Třinec) a dalších poradenských pracovišť. Je autorem více než 100 časopiseckých článků, např. v časopisech Ty a Já, Konfrontace, Psychologie dnes, Prevence. Napsal skripta Metody práce s mládeží, „Učitelština“ – dialogová forma vedení sexuální výchovy v ZŠ, Praxe učitelů v prevenci sociálně patologických jevů, Dialogová forma výuky v základní škole, aj. Své zkušenosti zúročil také v publikacích Co mám dělat když (Mladá fronta 1995), Sebepoznávání krokem a chůzí (Votobia 2000) a v knize příběhů Modelkou v padesáti (Portál 2005). V současné době působí jako vysokoškolský učitel a odborný asistent na katedře školní a pedagogické psychologie Ostravské univerzity.


Mgr. Jiří Šamánek

Ve své praxi se zabýval především problematikou Evropského práva, pracovního práva, práva na rovné zacházení s osobami se zdravotním postižením a rovným přístupem ke službám. Zaměřuje se na problematiku alternativního řešení sporů (mediaci). V současné době se podílí na plnění úkolů jednotného informačního místa a ve správním řízení rozhoduje spory vedené ČTÚ.


Mgr. Margarita Pátíková

V Intervenčním centru v Brně zajišťovala právní pomoc osobám ohroženým domácím násilím a nebezpečným pronásledováním. V Kanceláři veřejného ochránce práv se zabývala postupy na úseku sociálně-právní ochrany dětí. V současné době se věnuje problematice alternativního řešení sporů (mediaci) a ochraně spotřebitelů v oblasti poskytování služeb elektronických komunikací. Ve správním řízení rozhoduje spory vedené ČTÚ.


PhDr. Jana Kovařovicová

Pracuje řadu let s dětmi v náhradní rodinné péči; pracovala v dětském domově i v neziskových organizacích. Vystudovala psychologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, má dlouhodobé terapeutické výcviky (SUR, PBSP, motivační rozhovory, dyadická vývojová psychoterapie, terapie hrou, komunikační bedna, My Backpack) a zkušenosti s řadou terapeutických metod specializovaných na děti s poruchou attachmentu (terapie poruch attachmentu - dyadická vývojová psychoterapie, terapie hrou, zpracování životního příběhu se staršími i mladšími dětmi - Kniha života).